Saltamontes, Langostas y Grillos

Orthoptera. (Latreille, 1793)